.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน             

 
 
 
 
 

 

 


 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    รายละเอียดสาส์น 
     สาส์นจากรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน

       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านอัตลักษณ์และด้านการบริหารจัดการ กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม หลักสูตรเป็นมาตรฐานสากล สนับสนุนงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       การจัดการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ดำเนินการภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 ที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและต่อบัณฑิตที่จะออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและอาจารย์
       รายงานประจำปี 2554 นี้ เป็นรายงานผลการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน ในรอบปี ตามภารกิจ 5 ด้านคือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

 

 
ผู้ประกาศ : ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
ผู้ประกาศวันที่ :
 
 
ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.91.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,354
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Tel : 054 - 711573 หรือ 054 - 710259 ต่อ 1150  Fax : 054 - 711573 หรือ 054 - 771398