.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน             

 
 
 
 
 

 

 


 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    เป้าหมายà¹�ละà¸�ลยุทธ์ 
เป้าหมาย�ละ�ลยุทธ์
 

 เป้าหมาย

1.  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การบัญชี และศิลปศาสตร์ ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีค่าเฉลี่ยการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
2.  เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมองค์ความรู้สู่ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 เร่องต่อปี
3.  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 3 โครงการหรือ 3 กิจกรรมต่อปี
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพโดยมีสัดส่วน ป.ตรี = โท = เอก ในสัดส่วน 15 : 8 : 5
5.  มีกิจกรรม / โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า กิจกรรม / โครงการต่อปี
6.  บริหารจัดการองค์กร ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ภายในปี / 2556

กลยุทธ์

1.  นำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษา
2.  พัฒนางานวิจัยบริการวิชาการและนำองค์ความรู้สู่ชุมชน
3.  เพิ่มศักยภาพบัณทิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติการ
4.  พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
5.  สนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 

 

 
 
ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.91.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,353
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Tel : 054 - 711573 หรือ 054 - 710259 ต่อ 1150  Fax : 054 - 711573 หรือ 054 - 771398