.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน             

 
 
 
 
 

 

 


 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ ปรัชà¸�า ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ ปรัช�า ปณิธาน
 

วิสัยทัศน์  ปรัชญา ปณิธาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม หลักสูตรเป็นมาตรฐานสากล สนับสนุนงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปรัชญา
       
การศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยังยืน

ปณิธาน
        มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางการบัญชี บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ภารกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. สร้างงานวิจัยและบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการชุมชน
3.ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดการศึกษาภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สีประจำคณะ

สีฟ้า

สัญลักษณ์ของคณะ

เรือใบสำเภา 

 

 

 

 
 
ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.91.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,357
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Tel : 054 - 711573 หรือ 054 - 710259 ต่อ 1150  Fax : 054 - 711573 หรือ 054 - 771398