.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน             

 
 
 
 
 

 

 


 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ประวัติของคณะ 
ประวัติของคณะ
 

ประวัติความเป็นมา
 

       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่น่าน ได้จัดตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2525 มีชื่อว่า "คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร" สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ให้เปฃ้น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" ได้เปลี่ยนชื่อว่า "คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" และปีพุทธศักราช 2548 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์" จนถึงปัจจุบัน คระบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่น่าน มีประวัติความเป็นมาตามลำดับดังนี้
         ปี พ.ศ 2525 ได้รับการจัดตั้งขึ้นครั้งแรก มีชื่อว่า คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร ซึ่งยังไม่มีหลักสูตรของคณะวิชาฯ และยังไม่มีการรับนักศึกษา เป็นการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกษตรกรรม (คณะวิชาพืชศาสตร์และคณะวิชาสัตวศาสตร์) โดยมีอาจารย์ประจำวิชา 5 คน ปี พ.ศ 2531 คณะวิชาฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ปี พ.ศ 2536 ได้ย้ายที่ทำการคณะฯ มาอยู่ที่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ปัจจุบันคือ อาคารเรียนรวม 7) ได้เปิดสอนหลักสูตรปวส.3 สาขา คือ การจัดการธุรกิจเกษตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 200 คน อาจารย์จำนวน 11 คน อีก 2 ปีต่อมา ได้เปิดทำการสอนในระดับ ปวช. สาขาการขาย ส่วนในระดับ ปวส. ได้เปิดสอนภาคสมทบ ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ และการตลาด ปี พ.ศ 2539 ได้งดทำการสอนในหลักสูตร ปวส. การจักการธุรกิจเกษตร แต่ได้เปิดหลักสูตร ปวส. การจัดการ สายบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 เปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาการบัญชี และวิทยาเขตน่าน ได้สร้างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น (ปัจจุบันคือ อาคารราชมังคลานครินทร์) เนื่องจากคณะวิชาฯ กำลังเติบโต มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาก เมื่ออาคารเรียนดังกล่าวสร้างเสร็จ จึงได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารราชมังคลานครินทร์ ซึ่งในปี พุทธศักราช2542 มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นถึง 820 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขตน่าน ปี พ.ศ.2543 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นปีแรกในสาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยรับนักศึกษาที่จบ ปวส. สายบริหารธุรกิจทุกสาขา และงดรับ ปวช. สาขาการบัญชีและสาขาการขาย และเปิดสอน ปวส. สาขาการบัญชี ปี พ.ศ. 2546เปิดทำการสอนเพิ่มในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาการจัดการ-การจัดการทั่วไป และสาขาการตลาด โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายบริหารธุรกิจ และผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และได้งดรับนักศึกษา ปวส. ภาคสมทบ ในทุกสาขา เนื่องจากจำนวนนักศึกษาภาคสมทบได้ลดลง ปี พ.ศ. 2547 คณะวิชา ฯ ได้เปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สายบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี วิชาเอกการตลาด เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา และเปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี อีก 1 หลักสูตร คือ วิชาเอกระบบสารสนเทศ รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เป็นรุ่นแรก เนื่องจากคณะวิชา ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเพื่อใช้ในงานธุรกิจ และนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของชุมชน ปี พ.ศ. 2548 จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐบาลดำเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2548เมื่อวันที่ 19 มกราคม  2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน จึงได้รับการสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะวิชา ฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. 2549 ได้งดรับนักศึกษาระดับ  ปวส.  ทั้ง 4 แผนกวิชาและได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง สาขาการบัญชี โดยรับผู้จบ ปวส. สาขาการบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาการบัญชี โดยรับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เป็นรุ่นแรก นับว่าปี พ.ศ. 2550ได้เปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล นับว่าในช่วงปี  2548 – 2550  เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       
 กล่าวได้ว่า 10 ปี ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เปิดทำการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นได้อย่างมาก ได้ปรับหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นนักศึกษาในพื้นที่ จ.น่านที่ต้องการเรียนทางด้านบริหารธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  5  ด้าน  คือ  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  และการพัฒนานักศึกษา  โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)
       
 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จนถึงปัจจุบันมีรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  รับผิดชอบงานบริหาร ต่อเนื่องกันตามลำดับดังนี้

             1.   นางนิตยา  คุ้มพงษ์                         พ.ศ. 2536 2538
             2.
   นางเกตุสุดา  พานิชกุล                    พ.ศ. 2538 2539
             3.
   นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์               พ.ศ. 2540 2542
             4.
   นายสุนทร  ดวงประเสริฐชัย          พ.ศ. 2542 2542
             5.
   นางเกตุสุดา  พานิชกุล                    พ.ศ. 2542 2543
             6.
   นางสาวกนกรัตน์  ดวงพิกุล            พ.ศ. 2543 2546
             7.
   นายสาธิต  ชูติกุล                             พ.ศ. 2546 2547
             8.
   ผศ.เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์                พ.ศ. 2547 2549
             9.
   ผศ.ชูเกียรติ  เต็งไตรสรณ์                พ.ศ. 2549 2550
           10.
   ผศ.กนกรัตน์  ดวงพิกุล                    พ.ศ. 2550  2554
           11.
   ผศ.เพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์                พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

 

 

 

 

 


 
 
ผศ.เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
 
 
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.91.58
คุณเข้าชมลำดับที่ 258,343
 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Tel : 054 - 711573 หรือ 054 - 710259 ต่อ 1150  Fax : 054 - 711573 หรือ 054 - 771398